กีฬาทางทะเลและการพักผ่อนหย่อนใจในชิบะ 60เรื่อง / ความนิยม