ประสบการณ์การแกะสลัก, ห้องเรียนแกะสลักของญี่ปุ่น 14เรื่อง / ความนิยม