เล่นกิจกรรมและประสบการณ์และการพักผ่อนของโคริยามะ, รุ 2เรื่อง / ความนิยม