ประสบการณ์การเลี้ยงในประเทศญี่ปุ่น 47เรื่อง / ความนิยม